Alapító okirat

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Preambulum

Alulírott Alapító a Ptk. 3:378.§ – 3:404.§-ai alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el.

1. Az Alapító
Neve: dr. Tunyogi László
anyja születési neve: XXX
Lakcím: XXX

2. Az Alapítvány neve
Az Alapítvány neve: Progress Alapítvány

3. Az Alapítvány székhelye
Az Alapítvány székhelye: XXX

4. Az Alapítvány célja
4.1. Az Alapítvány fő célja: progresszív politikai és közpolitikai kutatások magyarországi támogatása
– Társadalomtudományi oktatás, könyv- és folyóirat kiadás, valamint rendezvények támogatása;
– A progresszív politikai irányzat fontos alakjai munkásságának magyarországi megismertetése
4.2. Az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében – anyagi lehetőségeinek figyelembevételével – az alábbi tevékenységeket végzi:
– kutatásokat kezdeményez, szervez, bonyolít le, illetve valósít meg;
– céljaival összhangban hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki;
– ösztöndíjakat alapíthat;
– pályázatokat írhat ki, bonyolíthat és finanszírozhat;
– lehetőséget teremthet szakemberek ki- és továbbképzésére;
– kiadványokat támogathat;
– támogathatja a különböző oktatási és kutatási témákat;
– a jelen okirat megszorításaival vállalkozásokat hozhat létre és működtethet;
– tudományos rendezvényeket szervezhet és bonyolíthat;
– a célok megvalósítása érdekében saját szervezetet hozhat létre és működtethet;
– hasonló célú alapítványokat támogathat;
– kapcsolatot tarthat a világ hasonló szellemiségű szervezeteivel és személyiségeivel;
– elősegítheti és támogathatja nemzetközi hálózat létrehozását;
– díjakat alapíthat;
– tiszteletbeli tag kitüntető címet adományozhat, meghatározza ezek nyújtási, illetőleg elnyerési feltételeit;
-a Kuratórium által meghatározott egyéb tevékenységet végezhet.
4.3. Az alapítvány tevékenységének korlátai:
– az alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására;
– az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult;
– az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz;
– az alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.
4.4. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, befektetési tevékenységet nem végez.
4.5. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

5. Az Alapítvány időtartama
Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra létesíti.

6. Az Alapítvány vagyona
6.1. Az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 1.000.000.- (azaz egymillió) Ft készpénz, mely összeg az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán kerül elhelyezésre.
6.2. Az Alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.
6.3. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona felhasználható, illetve a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet pályázat kiírásával, ösztöndíjat nyújthat, támogathatja a benyújtott egyedi kérelmeket, biztosíthat költségtérítést a kuratórium döntése szerint.

7. Csatlakozás az Alapítványhoz
7.1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.
7.2. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

8. Az Alapítvány kezelő szerve, a Kuratórium
8.1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
8.2. A Kuratórium 3 (három) természetes személyből áll. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Ágh Attila András, a Kuratórium elnöke
anyja születési neve: XXX
lakcím: XXX
dr. Fleck Zoltán
anyja születési neve: XXX
lakcím: XXX
Kocsis András Sándor
anyja születési neve: XXX
lakcím: XXX
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
8.3. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratóriumi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet kuratóriumi tag az, akit
– bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
– e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy kuratóriumi tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
8.4. A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító által vonható vissza. A kuratóriumi tagság megszűnik:
– Alapító által történő visszahívással;
– kuratóriumi tag halálával;
– kuratóriumi tag lemondásával.
8.5. Az Alapító fenntartja magának a jogot a Kuratórium elnökének kijelölésére. Alapító a Kuratórium elnökének Ágh Attila András kuratóriumi tagot jelöli ki.
8.6. Az Alapítvány képviseletére – az utalványozási jogra is kiterjedően – a kuratórium elnöke önállóan, vagy a tagok ketten együttesen jogosultak.
8.7. Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium Elnöke önállóan vagy a Kuratórium két tagja együttesen rendelkezik. Bankkártya kiváltása esetén azzal az Elnök önállóan fizethet. Meghatározott ügycsoportok vagy egyes ügyek ellátására az Elnök egy másik kuratóriumi tagnak eseti megbízást adhat a képviseletre, meghatározva annak idejét és a módját.
8.8. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.
8.9. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
8.10. A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
8.11. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.
8.12. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak egy-egy szavazata van.
8.13. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyhangúlag fogadja el.
8.14. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv és az elfogadott határozatokról nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellenszavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el.
A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel.
8.15. Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
9.2. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 3:403.§-3:404.§-ai az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
9.3. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
9.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító a jelen Alapító Okiratot, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írja alá.

Budapest, 2015. január 12.
dr. Tunyogi László
Alapító

Dr. Kavalák Gabriella ügyvéd igazolom, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Jelen alapító okirat elkészítésére a 2., 8.3., 8.12-8.13. pontjainak változása adott okot.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. január 12.
dr. Kavalák Gabriella
ügyvéd